Sunday, April 5, 2020
Home சமயம் கட்டுரைகள்

கட்டுரைகள்

84. பெற்றோரே முதல் ஆசான்கள்

உலக உயிர்கள் நல்லறிவு பெற்றுத் தன்னிடத்தே உள்ள பேரின்பத்தினை நுகர வேண்டும் என்ற பேர் அருளினால் சிவன் என்னும் பரம்பொருள் ஆசான் எனும் வடிவில் தோன்றி அறம் உரைத்தது என்று சித்தாந்த சைவ...

7. விருந்தோம்பல்

பழங்காலத்தில் தமிழர் வழக்க்கில் இல்லத்திற்கு வரும் அறிமுகமில்லாத புதியவரே விருந்தினர் என்று அழைக்கப் பெற்றனர். பிற்காலத்தில் சிறப்பு உணவு ஏற்பாட்டிற்கு விருந்து என்றும், நன்கு அறிமுகமான உறவினரும் சுற்றத்தாரும் விருந்தினர் ஆயினர். சங்க...

68. பரசிவமே அனைத்தையும் துடைக்கின்றது

நடராஜர் என்று வடமொழியில் அழைக்கப்பெறும் ஆடல் வல்லான் அல்லது கூத்தப்பிரான் திருவடிவில், உடுக்கை பரசிவம் இயற்றும் தோற்றுவித்தலையும் அமைந்த கரம் காத்தல் அல்லது நிற்பித்தலையும் குறிக்கும். வீசி நிற்கும் ஒரு கரத்தில் பெருமான்...

124. அண்டமும் சிவலிங்கமும்

124. அண்டமும் சிவலிங்கமும் அண்டங்களையும் அண்டத்தில் உள்ள விண்மீன்களையும் அண்டத்தில் உள்ள கோள்களையும் கோள்களில் உள்ள பொருள்களையும் தோற்றுவித்தும் ஒடுக்கியும் அருளும் பரம்பொருளை இலிங்கம் என்று வடமொழியில் குறிப்பிடுவர். இலிங்கத்தைத் தமிழில் குறி அல்லது அடையாளம் என்பர்....

116. திருவடிப் பேறு

116. திருவடிப் பேறு பரம்பொருளான சிவபெருமான் சிவஆசானாக வடிவம் தாங்கி வந்து, உயிர் முதிர்ச்சியுற்ற நல்லடியாரின் மீது தனது திருவடியைச் சூட்டுதலையே திருவடிப்பேறு என்கின்றார் திருமூலர். இவ்வாறு பெருமான் சிவஆசான் வடிவில் வெளிப்பட்டு வந்து...

90. பெரியாரைத் துணை கொள்ளுதல்

அறத்தை நன்கு உணர்ந்தவர்களாகவும் தன்னைவிட அறிவிற் சிறந்தவர்களாகவும் உள்ளவர்களைப் பெரியோர்களாகக் கொண்டு அவர்களுடன் நட்பு கொள்ளும் வகையினை ஆராய்ந்து அறிந்து அவர்களை வாழ்க்கையில் வழிகாட்டல்களாகக் கொள்ளுதல் இன்றியமையாதது என்று பேராசான் திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுவார்....

51. கரும்பு காஞ்சிரங்காய் ஆதல்

மாந்தரின் வாழ்க்கைச் சுற்றை முறையே மாணி(பிரமசாரி), இல்வாழ்வான்(கிருகத்தன்), நோன்பி(வானப்பிரத்தர்), துறவி(சந்நியாசி) என்று நான்கு பகுதிகளாகப் பகுத்துக் கூறுவர். இந்நான்கு வாழ்க்கைப் பகுதிகளில் மாணி எனும் இளமைப் பருவமே மிகவும் முதன்மையானதாகும். இளமைப் பருவம்...

39. உயிரில் நின்றுதவும் பெருமான்

இப்பூவுலகத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் எல்லா உலகிற்கும் தலைவனாய் இருக்கின்ற பரம்பொருளான சிவபெருமான் தனது உண்மை நிலையில் அல்லது சிறப்பு நிலையில் வடிவங்கள், பெயர்கள் இவற்றையெல்லாம் கடந்த ஒரு பொருளாய் இருக்கின்றான் என்று சிவ ஆகமங்களும்...

இல்லாள் உயர்வு

தன்னொடு இயல்புடைய பெற்றோர், மனைவி, குழந்தைகள், ஆகியவரைக் காப்பதும், துறந்தவர், வரியவர், இறந்தவருக்குத் துணை நிற்பதும் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து, ஒக்கல், தான் என ஐம்புலத்தவரைப் பேணிக்காப்பதுவும் ஒவ்வொரு இல்லறத்தவரும் தன் தலையாய...

1. தமிழர் சமயம்

“அருண்மொழித் தேவ சிந்தாமணியே, அருந்தமிழ் மணிதரும் தூமணியே” என்று தமிழ்க்கடல் ராய.சொச்கலிங்கனாரால் போற்றப் பெறும் தெய்வச் சேக்கிழார், செந்தமிழ் நாட்டில் தோன்றிய சிவநெறியே தமிழர் நெறி அல்லது தமிழர் சமயம், தமிழர் சமயமான...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT POST